KNX DIN Binäringång 6x 10 - 230 V AC/DC [212600] KNX binäringång 6-kanals 10-230 V AC/DC Gira KNX-system Norm plus DIN-binäringångar för anslutning av kontakter. Kontakternas kopplingar (t.ex. observer/tryckknappar) omvandlas till KNX-telegram. Ingångarna kan tilldelas olika funktioner eller spärras, oberoende av varandra. Signalindikering med gul status-LED är möjlig. Egenskaper: - Varje ingång förfogar över alla funktioner. Alla kanalorienterade funktioner kan parametreras separat för varje ingång. - Aktivt sändande telegram för ingångar kan fördröjas globalt efter återkomst av busspänning eller efter ett ETS-programmeringsförlopp. - Studsfri tid och begränsning av telegramfrekvens kan konfigureras. - Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis, värdegivare och impulsräknare till ingångarna. - Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar (spärrobjektets polaritet kan ställas in) för funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare. - Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång. - Funktion Koppla: Två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång (kopplingskommandon kan parametreras separat), kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion), oberoende cyklisk sändning av kopplingsobjekt beroende på flanken eller baserat på objektvärdet kan väljas. - Funktionen Dimra: Enpunkts- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimra och koppla och dimmstegsbredd kan ställas in, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram. - Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step eller Move - Step), kan ställas in mellan kort- och långtidsdrift (endast vid Step - Move - Step), inställbar lamelljusteringstid. - Funktion Värdegivare: flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljusscen-biapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning. - Funktion Impulsräknare: Mätarintervall kan ställas in, flank (mäta vid stigande flank, mäta vid fallande flank, mäta vid stigande och fallande flank) kan parametreras, antal nödvändiga impulser vid ingången kan parametreras, antal nödvändiga mätarimpulser för en mätarändring kan parameteras, varje ingång har en huvudmätare och en mellanmätare, huvudmätare och mellanmätare kan arbeta separat från varandra som framåt- eller bakåtmätare, start- och slutvärden kan anges via parametrar eller kommunikationsobjekt, förfrågan mätarvärde via KNX eller automatiskt, reaktion efter att mätaren gått ut kan parametreras, återställa impulsmätare via KNX (mätaråterställning). - Binäringången har sex av varandra oberoende ingångar till vilka elektriska signaler i spänningsområdet på 10 till 230 V ansluts. - Ingång 1 till 3 och ingång 4 till 6 har respektive en gemensam referenspotential. Därför kan olika ytterledare anslutas per ingångsgrupp, t.ex.: E1-E3 = L1 och E4-E6 = L2. - Utvärdering av likspänningssignaler (DC) eller växelspänningssignaler (AC). Tekniska data: KNX-medium: TP256 Ingångsledningens längd: max. 100 m Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Märkspänning: AC/DC 10 till 230 V Signalspänning - för "0"-signal: AC/DC 0 till 2 V - för "1"-signal: AC/DC 7 till 230 V Ingångsström vid märkspänning: 0,7 mA Nominell frekvens AC-signal: 30 till 60 Hz Signallängd impulsräknare: min. 100 ms Antal ingångar: 6 Anslutningar - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - Ingångar: Skruvklämmor Anslutningsarea: max. 4 mm² Leveransen innehåller: - KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet. Yttermått: Modulära enheter (ME): 2 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2126 00 Norm plus Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx