System 106 cab.kit SM hous. 2 x 2-g/4-g/5-g [857400] System 106 cable kit surface-mounted housing(2 x 2-gang, 4-gang, 5-gang) Gira door communication system 2 x 2-gang, 4-gang, 5-gang Make: Gira Order No. 8574 00 2 x 2-gang, 4-gang, 5-gang Quantity: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx